Truy vấn SQL trực tuyến

Công cụ hỗ trợ người học ngôn ngữ SQL với các ưu điểm:

Lựa chọn cơ sở dữ liệu để bắt đầu sử dụng công cụ:

Quản Lý Sinh Viên 01

Cơ sở dữ liệu gồm 2 bảng, sử dụng cho người học bước đầu làm quen ngôn ngữ SQL.

Truy cập cơ sở dữ liệu và truy vấn >

Quản Lý Sinh Viên 02

Cơ sở dữ liệu gồm 5 bảng, cho phép người học thực hiện các lệnh truy vấn SQL với dữ liệu đa dạng hơn.

Truy cập cơ sở dữ liệu và truy vấn >

Quản Lý Thư Viện

Cơ sở dữ liệu gồm 9 bảng, cho phép người học thực hiện truy vấn với dữ liệu đa dạng.

Truy cập cơ sở dữ liệu và truy vấn >

© 2023 Trần Ngọc Minh. Liên hệ tại đây.