Cơ sở dữ liệu thực hiện truy vấn gồm 2 bảng:

SINHVIEN

MaSV TenSV NgaySinh QueQuan TBC MaKH
SV01 Minh 15/12/2000 Cam Ranh 5.6 KH01
SV02 Dũng 14/03/2001 Cam Ranh 7.0 KH01
SV03 Nam 01/06/2000 Ninh Hòa 6.5 KH02
SV04 Khiêm 06/12/2002 Nha Trang 5.5 KH03
SV05 Hòa 17/08/2009 Nha Trang 7.8 KH01
SV06 Khải 15/03/2000 Ninh Hòa 6.5 KH03

Ý nghĩa các cột:

KHOA

MaKH TenKH
KH01 Công nghệ thông tin
KH02 Cơ khí
KH03 Cơ bản

Ý nghĩa các cột:

Các lệnh áp dụng:

select distinct where and, or, not in, between, like
inner join left join right join min max
sum avg count group by having

Tham khảo:

Gõ lệnh SQL:


Kết quả truy vấn